Cymunedau Cynaliadwy

Gwrthod cais am gannoedd o dai ym Mangor - Cymdeithas yn croesawu

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio i wrthod cais i adeiladu dros dri chant o dai yn ardal Bangor.

Ysgrifennodd y mudiad at bwyllgor cynllunio y cyngor ychydig fisoedd yn ôl gan eu hatgoffa o'u pwerau newydd i wrthod datblygiadau ar sail eu heffaith ar yr iaith.

Dywedodd Bethan Ruth, swyddog maes lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Ymateb i Nodyn Cyngor Technegol 20

[Cliciwch yma i weld ein hymateb i'r Nodyn Cyngor Technegol 20 drafft]

Nodyn Cyngor Technegol 20 (Argraffiad 8)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

An increase in tax for second homes and empty homes in Pembrokeshire

Following Pembrokeshire County Council's decision to impose an additional tax of 50% on empty houses and second homes, set up a working group to review the impact of the decision and allocate the extra money to funding affordable housing and local services, Tamsin Davies Chair of Cymdeithas' Sustainable Communities group said:

Treth ychwaneol i ail dai a thai gwag yn Sir Benfro

Yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Benfro i osod treth cyngor o 50% ar dai gwag ac ail gartrefu, i sefydlu gweithgor i adolygu effaith y penderfyniad a bod yr arian ychwanegol yn mynd at gronfa dai fforddiadwy a gwasanaethau lleol dywedodd Tamsin Davies, cadeirydd grŵp cymunedau cynaliadwy  o Gymdeithas yr Iaith:

Llythyr at Gynghorwyr Caerdydd - Y Cynllun Datblygu Lleol a'r Gymraeg

Annwyl Gynghorydd,

Ysgrifennwn atoch chi ynglŷn â’r bleidlais dros y Cynllun Datblygu Lleol gan Gyngor Caerdydd ddydd Iau yma, 28ain Ionawr.

Sut mae mesur cynnydd cenedl?

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft - Ymateb

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft a’r Memorandwm Esboniadol 

Sail i adeiladu arno: Newidiadau cyfraith cynllunio yn cynnig cyfle

Wrth i'r Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 ddod i rym heddiw (4ydd o Ionawr) mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at newidiadau mwy sylweddol yn y drefn cynllunio.

Bydd y newidiadau yn: sefydlu'r Gymraeg fel ystyriaeth berthnasol (material consideration) statudol ym maes cynllunio am y tro cyntaf; sefydlu proses o asesu effaith iaith cynlluniau datblygu lleol, rhanbarthol ynghyd â'r fframwaith datblygu genedlaethol; a chreu pwrpas statudol i'r system gynllunio.

Gwrthod cais am gannoedd o dai ym Mangor

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio i wrthod cais i adeiladu dros dri chant o dai yn ardal Bangor.  

Deddf Cynllunio Newydd ac Agweddau Cynghorau Sir - Ymchwil

Dadansoddiad o'r holl ymatebion:

[Cliciwch yma i weld ein dadansoddiad o'r ymatebion]

Ymatebion y Cynghorau Unigol:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • nesaf >
 • olaf >>