Y Senedd a'r Cyngor

Aelodau'r Senedd 2014 - 2015

Cadeirydd Jamie Bevan

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd

Is-Gadeirydd Ymgyrchoedd

Mared Ifan

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgychu'n weithredol
Is-Gadeirydd Gweinyddol Sel Jones

Cyfrifol am ein gweinyddiaeth ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Trysorydd, Swyddog Codi Arian, Swyddog Mentrau Masnachol

Is-Gadeirydd Cyfathrebu

Cen Llwyd

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Swyddog Gwefan a Dylunio, a Golygydd y Tafod.

Swyddog Adloniant

Iolo Selyf James

Cyfrifol am greu bas-data o wybodaeth a chanllawiau ar gyfer Pwyllgorau Adloniant mewn rhanbarthau ac ar gyfer digwyddiadau arbennig
Swyddog Ymgyrchu ar y We Andrew Walton Cyfrifol am hyrwyddo ein hymgyrchoedd ar-lein
Swyddog Aelodaeth Gwyn Sion Ifan Cyfrifol am ein system aelodaeth a'n hymgyrchoedd aelodaeth
Cadeirydd Grwp Cymunedau Cynaliadwy Tamsin Davies Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sydd yn effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith
Is-Gadeirydd Grwp Cymunedau Cynaliadwy Toni Schiavone Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grwp Dyfodol Digidol Aled Powell Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Digidol a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sydd yn effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol
Is-Gadeirdd Grwp Dyfodol Digidol David Wyn Williams Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grwp Hawliau Sian Howys Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Hawliau a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith
Is-Gadeirydd Grwp Hawliau

Manon Elin

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grwp Addysg Ffred Ffransis Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Addysg a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg
Is-Gadeirydd Grwp Addysg

Angharad Morris

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Swyddog Rhyngwladol Sioned Haf Cyfrifol am gadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol ymysg cymunedau rhyngwladol gydag ieithoedd a'u lleiafrifwyd; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; ac am drefnu teithiau astudiaeth i aelodaeth y Gymdeithas yn rhyngwladol
 

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwilio holl waith Cymdeithas yr Iaith.

Bob blwyddyn, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ym mis Hydref, fe etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas megis trefniadau'r ymgyrchoedd canolog, gwaith gweinyddol neu ddigwyddiadau Codi Arian ac Adloniant. Caiff y Swyddogion sydd yn gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd blynyddol y rhanbarthau sy'n cael eu cynnal ym mis Ebrill.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith i enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd. Pwysa yma er mwyn gweld pwy yw aelodau'r Senedd am eleni.

Cynhelir cyfarfod Senedd ar ddydd Sadwrn cynta'r mis (fel arfer). Mae pob cyfarfod Senedd yn rhoi blaenoriaeth i agwedd arbennig o waith y Gymdeithas - naill ai materion ymgyrchoedd, gwaith y rhanbarthau neu faterion gweinyddol.

Mae hawl gan unrhywun o aelodau Cymdeithas yr Iaith i fynychu cyfarfodydd y Senedd fel 'sylwebydd'.

Mae swyddogion cyflogedig a chadeiryddion/cynrychiolwyr rhanbarth hefyd yn aelodau o'r Senedd.

Y Cyngor

Mae Cyngor y Gymdeithas yn cynnwys holl aelodau senedd y Gymdeithas ynghyd a dau gynrychiolydd o bob rhanbarth, ac yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn ar adegau i'w penodi gan y Senedd.

Mae aelodaeth y Cyngor yn cynnwys: (i) aelodau'r Senedd; (ii) dau gynrychiolydd o bob rhanbarth; a'r (iii) swyddogion ychwanegol canlynol:

Aelodau'r Cyngor 2014 - 2015

Swyddog Mentrau Masnachol Alaw Griffiths Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas
Golygydd y Tafod Llinos Roberts Golygydd Cylchgrawn y Gymdeithas
Trysorydd Danny Grehan Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas
Swyddog Codi Arian Geraint Jones Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas
Swyddog Gwefan a Dylunio Greg Bevan Cyfrifol am drefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod

 

Dyddiadau cyfarfodydd a digwyddiadau - 2015/16

6fed Mehefin 2015 Cyfarfod Cyngor  Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth
4ydd Gorffennaf 2015 Cyfarfod Senedd Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth
5ed Medi 2015 Cyfarfod Senedd Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth
11eg Medi 2015 Dyddiad Cau Enwebiadau a Chynigion Cyfarfod Cyffredinol  
14eg Medi 2015 -  Wythnos Codi Arian Cymru-gyfan
3ydd Hydref 2015 Hystings Etholiadau 2016 & Cyfarfod Cyffredinol  i'w gadarnhau
30ain Hydref - 1af Tachwedd 2015 Penwythnos i Ddysgwyr Tresaith, Ceredigion
7fed Tachwedd 2015 Cyfarfod Senedd i'w gadarnhau
5ed Rhagfyr 2015 Cyfarfod Senedd i'w gadarnhau
8fed Ionawr 2016 Diwrnod Hyfforddiant Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth
8fed Ionawr 2016

Cyfarfod Gweinyddol

Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth
9fed Ionawr 2016 Cyfarfod Cyngor i'w gadarnhau
6fed Chwefror 2016 Cyfarfod Senedd i'w gadarnhau
27fed Chwefror 2016 - 4ydd Mawrth 2016 Wythnos Aelodaeth Cymru-gyfan
5ed Mawrth 2016 Cyfarfod Senedd i'w gadarnhau
25ain Mawrth 2016 - 27ain Mawrth 2016 Penwythnos Ysgol y Gwanwyn Tresaith, Ceredigion
9fed Ebrill 2016 Cyfarfod Cyngor i'w gadarnhau
7fed Mai 2016 Cyfarfod Senedd i'w gadarnhau
30ain Mai 2016 - 3ydd Mehefin 2016 Eisteddfod yr Urdd Sir y Flint
10fed Mehefin 2016 Diwrnod Hyfforddiant Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth
11eg Mehefin 2016 Cyfarfod Cyngor i'w gadarnhau
9fed Gorffennaf 2016 Cyfarfod Senedd i'w gadarnhau
29ain Gorffennaf 2016 Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy
4ydd Medi 2016 Cyfarfod Gweinyddol Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth
5ed Medi 2016 Cyfarfod Senedd i'w gadarnhau
14eg Medi 2016 -  Wythnos Codi Arian Cymru-gyfan
15fed Medi 2016 Dyddiad Cau Enwebiadau a Chynigion Cyfarfod Cyffredinol  
7fed Hydref 2016 Cyfarfod Gweinyddol Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth
8fed Hydref 2016 Cyfarfod Cyffredinol & Rali Flynyddol i'w gadarnhau

 

Cyfansoddiad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg