URC - Ble mae'r Gymraeg?

Ynghanol cyffro gemau'r 6 gwlad, siom yw gweld bod Undeb Rygbi Cymru yn dal i fethu â chefnogi'r iaith Gymraeg!

Mae angen gwneud yn gwbl glir iddynt fod yn rhaid i'r Gymraeg fod yn rhan allweddol o'u holl weithgarwch. Anfonwch y neges isod atynt er mwyn mynnu eu bod yn parchu'r Gymraeg trwy lenwi'r ffurflen ar waelod y dudalen, neu os hoffech chi anfon neges bersonol, ebostiwch info@wru.co.uk gyda'ch cwyn.

Mwy o wybodaeth gefndir yma (blemaergymraeg.crowdmap), ac yma (BBC Cymru).

 

Amidst the excitement of the 6 Nations games, it’s disappointing to see that the Welsh Rugby Union still don't support the Welsh language!

It needs to be made completely clear to them that the Welsh language has to play a central role in all their activities. Send the message below to them insisting they respect the Welsh language, by filling in the form at the bottom of the page, or if you would like to send a personal message, you can e-mail them directly at info@wru.co.uk

More background information is here (blemaergymraeg.crowdmap), and here (BBC Cymru).

Undeb Rygbi Cymru - Ble mae'r Gymraeg?

Testun : Ble mae'r Gymraeg?
Neges :

Ysgrifennaf i fynegi siom a phryder nad yw Undeb Rygbi Cymru yn dangos unrhyw barch at ein hiaith genedlaethol, ac nad ydynt i’w weld yn ymdrechu i drin y Gymraeg yn gyfartal â’r Saesneg. Er i Undeb Rygbi Cymru gyhoeddi sawl blwyddyn yn ôl y byddent yn cyflwyno gwefan ddwyieithog, does dim datblygiadau wedi bod.

Fel y byddwch yn ymwybodol, mae ffigyrau’r cyfrifiad a ryddhawyd yn ddiweddar yn dangos cwymp yng nghanran y nifer sy'n siarad Cymraeg, o 21% i 19%. Credaf fod gan Undeb Rygbi Cymru ddyletswydd a chyfrifoldeb i hyrwyddo’r iaith Gymraeg trwy weithredu’n gwbl ddwyieithog.

Embaras rhyngwladol llwyr yw’r ffaith nad yw ein Hundeb Rygbi genedlaethol yn cydnabod bodolaeth ein hiaith unigryw. Gall Undeb Rygbi Cymru chwarae rôl bwysig, nid yn unig wrth hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn rhyngwladol, ond hefyd wrth ddarbwyllo pobl ifanc Cymru o werth eu hiaith unigryw nhw. Galwn ar Undeb Rygbi Cymru i:

 • ddiweddaru ei chynllun iaith,
 • ddarparu gwefan ddwyieithog,
 • weithredu cyfrifon Facebook a Twitter yn ddwyieithog,
 • ddatblygu a darparu hyfforddiant a chyrsiau yn y Gymraeg ar gyfer pobl ifanc,
 • arddangos baneri Cymraeg a dwyieithog yn ystod gemau,
 • wneud yr holl ddeunydd cyhoeddusrwydd yn ddwyieithog,
 • ddarparu cyfres o sesiynau ymwybyddiaeth iaith ar gyfer staff ac ymddiriedolwyr

 

I am writing to express my shame and concern that the Welsh Rugby Union is showing a complete lack of respect to our national language, and that they appear to be making no attempt to treat Welsh on an equal basis to English. In spite of the WRU’s anouncement a number of years ago to introduce a bilingual website, there has been no progress.

As you will be aware, the recent census figures show a drop in the number of Welsh speakers, from 21% to 19%. I believe that the Welsh Rugby Union has a duty and responsibility to promote the language and operate fully bilingually.

The fact that our national rugby union refuses to acknowledge our unique language is an international embarrassment. The Welsh Rugby Union could play an important role, not only promoting Welsh internationally, but also by convincing young people of the value of their unique language. We call on the Welsh Rugby Union to:

 • Revise their Welsh language policy
 • Provide a bilingual website
 • Operate Twitter and Facebook accounts bilingually
 • Develop and provide courses and training in Welsh for young people
 • Display Welsh language and bilingual banners during matches
 • Make all promotional materials bilingual
 • Provide a series of language awareness courses and training for staff and trustees
Eich manylion