Ceredigion

Cadeirydd: Hywel Griffiths
Swyddog Maes: Bethan Williams
Rhif Ffôn: 01970 624501

Mae gan ranbarth Ceredigion Cell Myfyrwyr hynod o brysur ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae Cell Gogledd Ceredigion yn ail sefydlu ei hun.

Mae Cyngor Ceredigion wedi ymgynghori ar Ganllawiau Atodol y Gymuned a'r Gymraeg eu Cynllun Datlygu Lleol. Mae ymateb rhanbarth Ceredigion y Gymdeithas i'w weld yma. Mae manylion llawn y Cynllun Datblygu Lleol ar wefan y cyngor gyda manylion yr ymgynghoriad yma

Deiseb Dwi eisiau byw yn Gymraeg Ceredigion:

Yn dilyn Rali'r Cyfrif: 50 mlynedd ers Trefechan, byddwn yn cyflwyno deiseb i'r Cyngor Sir yn pwyso arnynt i alluogi pobl drwy Geredigion i fyw yn Gymraeg.

Arwyddo'r ddeiseb yma

Mae angen dy help i gasglu enwau ar y ddeiseb - mae modd i unrhyw sydd yn byw neu yn gweithio yn y sir i arwyddo'r ddeiseb felly hola dy deulu, ffrindiau ac unrhyw grwpiau, gymdeithasau neu glybiau rwyt ti'n rhan ohonyn nhw i roi eu henw i'r ddeiseb.

Mae modd lawrthlwytho'r ddeiseb yma (PDF)

Byddwn yn cyflwyno'r ddeiseb i gyfarfod llawn y Cyngor ar Ebrill y 25ain felly bydd angen i ni dderbyn yr holl ddeisebau yn ol i'r brif swyddfa erbyn yr 22ain o Ebrill.

Ein galwadau i'r Cyngor Sir:

1. Symud tuag at weithredu’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddilyn esiampl Cyngor Gwynedd.

Mewn sir lle mae dros 40 % o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg, dylai pob disgybl ysgol adael yr ysgol yn rhugl yn y Gymraeg; a gyda chynifer o golegau addysg bellach a phrifysgolion, dylai’r Gymraeg fod yn sgil hanfodol yn y mwyafrif o’r swyddi o ystyried y galw i wasanaethu’r cyhoedd yn ddwyieithog.

Byddai hyn yn sicrhau cyflogaeth a chyfle i bobl ifanc aros yn Ngheredigion a rhoi hawl i weithiwr allu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

2. Sicrhau fod holl ddarpariaeth hamdden y Cyngor i bobl ifanc ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os yw'r Gymraeg i fod yn iaith sydd i'w defnyddio tu allan i'r dosbarth rhaid i bob darpariaeth hamdden fod ar gael yn gwbl ddwyieithog – o wersi chwaraeon i glybiau ieuenctid; er mwyn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc y sir ddefnyddio’r Gymraeg.

3. Sicrhau cartrefi i bobl leol fel bod modd iddynt aros yng Ngheredigion.

Er mwyn i bobl allu aros yng Ngheredigion rhaid sicrhau tai o faint amrywiol am rent teg, gyda blaenoriaeth i bobl leol fel rhan o’r system bwyntiau tai cymdeithasol. Rydym yn galw ar y Cyngor i symud ar frys i adfeddiannu’r nifer sylweddol o dai gwag yn y sir ac i alw am yr hawl i godi treth cyngor o 200 % ar dai gwyliau a thai haf.

Mwy o Wybodaeth

Os ydych am ddod yn rhan o'r frwydr dros ddyfodol y Gymraeg yng Ngheredigion cysylltwch â Swyddfa'r Gymdeithas yn Aberystwyth (01970 624501) neu e-bostiwch Bethan ar bethan@cymdeithas.org

Newyddion Rhanbarth Ceredigion

Ansicrwydd yng Ngheredigion am asesiadau iaith
06/07/15
Galw i beidio cau rhagor o ysgolion nes cynnal ymchwil
29/06/15
Pantycelyn - ymateb i benderfyniad y brifysgol
22/06/15
Neuadd Pantycelyn: Cefnogi Ympryd y Myfyrwyr
15/06/15

Digwyddiadau Ceredigion

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

27/08/2015 - 19:30
Lan lofft tafarn y Cŵps, Aberystwyth Bydd yn gyfle i gynllunio ymgyrchoedd y flwyddyn i ddod ac ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn – os oes gyda chi ddiddordeb yn swyddi cadeirydd, is-...
mwy...

Hystings Etholiadau'r Cynulliad - Cyfarfod Cyffredinol

03/10/2015 - 14:00
Cynhelir hystings cyntaf etholiadau'r Cynulliad gan gynnig cyfle i holi'r pleidiau ynghylch eu gweledigaeth i'r Gymraeg yn nhymor nesaf y Cynulliad.  2pm, Dydd Sadwrn, Hydref...
mwy...

Cwrs Cymraeg Amgen: Penwythnos Dysgwyr yn Nhresaith

30/10/2015 - 18:00
30ain Hydref - 1af Tachwedd 2015 Canolfan Tresaith, Tresaith, Ceredigion Archebwch lle am £50 yma
mwy...