Dim toriadau pellach i S4C - digon yw digon

 

Mae Llywodraeth Prydain yn paratoi i wneud toriadau pellach i S4C er iddyn nhw eisoes torri eu grant i’r sianel o 94%.

Ysgrifennwch at yr Ysgrifennydd Diwylliant, ac aelodau seneddol eraill, i fynnu nad oes toriadau pellach a bod sicrwydd yn yr hir dymor trwy fformiwla ariannu mewn statud.

 

Trwy gopi a chludo'r testun i mewn i ebost ar wahan, gallwch addasu’r testun fel y mynnwch – er mwyn ychwanegu rhywbeth personol neu i sôn am rywbeth rydych eisiau rhoi sylw penodol iddo.

Trwy anfon yr ebost, fe roddwch yr hawl i Gymdeithas yr Iaith gysylltu yn ôl â chi ynglŷn â’r ymgyrch hon.

Testun : S4C - dim toriadau pellach / no further cuts
Neges :

 

Annwyl Maria Miller,

S4C - Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr (CSR)

Ysgrifennaf atoch i erfyn arnoch beidio â gwneud rhagor o doriadau i S4C.

Rydych eisoes wedi cwtogi 94% o’ch cyfraniad i gyllideb S4C, toriad a oedd yn llawer mwy na’r toriadau a roddwyd i gyrff darlledu eraill yng ngwledydd Prydain. Byddai toriadau pellach i grant pitw y Llywodraeth yn peryglu bodolaeth y sianel.

S4C yw’r unig sianel iaith Gymraeg.

Mae cannoedd o sianeli Saesneg eu hiaith ond dim ond un yn y Gymraeg. Nodwn eich bod eisoes wedi gwneud nifer o doriadau ychwanegol ar ben y toriadau enbydus a gyhoeddwyd fel rhan o’r Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr yn 2010.

Hoffwn wybod beth yw eich bwriadau ynghylch ymgynghori â Chomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws - a fyddech yn cysylltu â hi cyn gwneud penderfyniadau pellach? Ydych yn bwriadu cysylltu â Phwyllgor Arbenigwyr Siarter Cyngor Ewrop ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol, sydd yn y broses o arolygu’r sefyllfa’r iaith Gymraeg ar hyn o bryd? Cofier bod Prydain wedi arwyddo dogfen gyfreithol yn sicrhau darpariaeth Cymraeg yn y cyfryngau.

Mae’r sianel eisoes wedi colli cyllideb mewn modd a fyddai’n gwneud gwasanaethau yn anghynaliadwy. Mae nifer fawr o staff eisoes wedi colli eu swyddi. Credwn y dylech chi osgoi cyrraedd sefyllfa lle mae cyllideb S4C yn dibynnu’n gyfan gwbl ar benderfyniadau’r BBC. Galwn arnoch yn lle i osod fformiwla ariannu statudol a fyddai’n gosod gwaelodlin i gyllideb S4C.

Yr eiddoch yn gywir,


Dear Maria Miller,

S4C - Comprehensive Spending Review

I write to you to urge you not to make further cuts to S4C.

Your government has already cut 94% from your contribution to S4C’s budget, a cut that was much greater than those made to other broadcasting bodies in the UK. Further cuts to the Government’s very small grant would endanger the channel’s existence.

S4C is the only Welsh-language channel. There are hundreds of English-language channels, but only one in Welsh. We note that you have already made a number of additional cuts on top of the devastating cuts announced as part of the Comprehensive Spending Review in 2010.

I would like to know what are your intentions with regard to consulting the Welsh Language Commissioner, Meri Huws - will you contact her before making further decisions? Do you intend to contact the Committee of Experts of the Council of Europe’s charter on Regional and Minority Languages, that is currently reviewing the situation of the Welsh language? Bear in mind that the UK has signed a legal document ensuring Welsh-language provision in the media.

The channel has already lost funding in a way that would make services unsustainable. Large numbers of staff have already lost their jobs. We believe you should avoid reaching a situation where S4C’s budget depends entirely on the BBC’s decisions. Rather, we call on you to set in place a statutory funding formula in order to set a funding baseline for S4C.

Yours sincerely,

Eich manylion