Treth ychwaneol i ail dai a thai gwag yn Sir Benfro

Yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Benfro i osod treth cyngor o 50% ar dai gwag ac ail gartrefu, i sefydlu gweithgor i adolygu effaith y penderfyniad a bod yr arian ychwanegol yn mynd at gronfa dai fforddiadwy a gwasanaethau lleol dywedodd Tamsin Davies, cadeirydd grŵp cymunedau cynaliadwy  o Gymdeithas yr Iaith:
“Ymgyrch gan Gymdeithas yr Iaith oedd un o'r dylanwadau a olygodd bod y Llywodraeth yn galluogi awdurdodau lleol i osod treth o 100% ar ail dai yn y lle cyntaf, felly yn naturiol rydyn ni am weld codi'r dreth i 100%, a bod yr arian hwnnw yn cael ei glustnodi ar gyfer tai fforddiadwy. Mae sawl awdurdod lleol wrthi'n trafod codi’r dreth ar hyn o bryd ac rydyn ni’n croesawu hyn.
Mae'n beth da felly i'r cyngor drafod cynnig i osod treth o 100% er na chafodd ei dderbyn.
“Mae'n addawol fod y cyngor yn mynd i adolygu effaith y penderfyniad yma. Gan fod 73% o drigolion y sir a wnaeth ymateb i ymgynghoriad yn cefnogi cynydd yn y dreth ar ail dai a thai gwag mae'n bwysig fod adolygu, a chynyddu'r dreth mewn amser.
“Mae Sir Benfro ymysg y siroedd gyda'r niferoedd uchaf o ail dai erbyn hyn ac mae pris uchel tai yn un o'r ffactorau sy'n golygu bod pobl ifanc yn gadael yr ardal, felly byddai treth ar ail dai a thai gwag yn gallu bod yn newid cadarnhaol.”