Cymreigio Marks and Spencer

Tan eleni gwelwyd arwyddion dwyieithog yn siop M&S Caerfyrddin, ond does dim llawer yno erbyn hyn. Yn ogystal agorwyd siop yn Llanelli rhai blynyddoedd yn ôl gyda'r nesaf peth i ddim o arwyddion Cymraeg. Yn dilyn pwysau a phrotestiadau gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr iaith, mae M&S yn edrych ar eu gwasanaeth Cymraeg ar hyn o bryd, felly er mwyn eu hannog i roi lle teilwng i'r Gymraeg, anfonwch e-bost at reolwr y siop trwy lenwi'r ffurflen sydd ar waelod y dudalen. Bydd ond yn cymryd 10 eiliad.

Os am bostio llythyr, anfonwch at sylw Rob Rankin, 14 Red Street, Caerfyrddin, SA31 1RS. Os am anfon ebost personol, anfonwch at carmarthen.sm@marks-and-spencer.com

Mae mwy am yr ymgyrch yma: cymdeithas.org/ymgyrch-cymreigio-ms

Testun : Y Gymraeg yn M&S; Caerfyrddin
Neges :

Annwyl Rob Rankin,

Ysgrifennaf atoch fel un o’ch cwsmeriaid i bwyso arnoch chi i sefydlu a gweithredu ar fyrder bolisi Iaith Cymraeg ar gyfer eich siopau yng Nghymru. Mae nifer fawr o Gymry Cymraeg yn siopa yn M&S ond yn anffodus yn ddiweddar fe welwyd nad ydych yn rhoi lle teilwng i’r Gymraeg ochr yn ochr â’r Saesneg yn eich siopau yng Nghymru. Collwyd cyfle hefyd i osod arwyddion dwyieithog wrth agor siop newydd yn Llanelli rai blynyddoedd yn ôl ac wrth adnewyddu siop Caerfyrddin yn ddiweddar, a hynny mewn ardal lle mae canran uchel iawn o siaradwyr Cymraeg yn byw.

Deallaf eich bod yn y broses o lunio polisi Iaith Cymraeg ar gyfer siopau drwy Gymru. Rydym yn falch o glywed hynny ac yn gofyn yn garedig i chi gynnwys y pwyntiau isod fel rhan o'r polisi :

1. Sicrhau fod pob arwydd parhaol a dros dro yn ddwyieithog, gyda'r Gymraeg yn gyntaf.

2. Cynyddu’r nifer o staff sydd yn siarad Cymraeg drwy recriwtio staff Cymraeg eu hiaith, yn enwedig mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith.

3. Rhoi pob cefnogaeth i’r staff hynny sydd am ddysgu Cymraeg, ac annog eraill i wneud yr un fath, drwy gynnig hyfforddiant iddynt yn y gweithle yn ystod eu horiau gwaith.

4. Sicrhau fod pob cyhoeddiad dros yr uchelseinydd yn ddwyieithog, a chwarae cerddoriaeth Cymraeg.

5. Dilyn esiampl archfarchnadoedd eraill drwy werthu cynnyrch a nwyddau lleol, gyda’r labelu yn adlewyrchu hynny.

Credaf fod yr uchod yn fwy na rhesymol mewn ardal fel Caerfyrddin a Llanelli, a gofynnaf ichi gymryd fy sylwadau o ddifrif a gweithredu’r argymhellion cyn Awst 2014 pan fydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn dod i Sir Gâr, a miloedd o Gymry Cymraeg yn ymweld â’r ardal.

Rwyf yn un o filoedd o siaradwyr Cymraeg sydd wedi rhoi cefnogaeth dda i M&S dros flynyddoedd lawer, felly mawr obeithiaf y byddwch yn gwrando ar ein llais ac y byddwch yn ymateb mewn ffordd sy’n dangos parch i’ch cwsmeriaid, yr ardal y maent yn byw ynddi a’r iaith y maent yn ei siarad.

Yn gywir

Eich manylion
Anfon y neges
Fe anfonir y neges hon i Marks & Spencer