Dogfennau a Erthyglau

Gohebiaeth â'r Ardd Fotaneg
O: Manon Elin
Pwnc: Cyfarfod
Dyddiad: 21 July 2015 11:35:08 GMT+01:00

 

Annwyl Dr Rosie Plummer, 

darllen mwy
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - Llythyr at y Prif Weinidog

Annwyl Brif Weinidog, 

darllen mwy
Siarter Caerdydd

Drafft

Gorffennaf 2015

[Agor y ddogfen fel PDF]

darllen mwy
Cynllun Datblygu Lleol Powys - Ymateb

Cliciwch yma i weld y ddogfen hon fel pdf

Cynllun Datblygu Lleol Powys

Ymateb Cangen Maldwyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Gorffennaf 20fed 2015

darllen mwy

Annwyl John Whittingdale AS

Ysgrifennaf atoch wedi i’n haelodau weld copiau o’r llythyrau dyddiedig 3ydd Gorffennaf 2015 rhyngddoch chi a Chyfarwyddwr Cyffredinol y BBC.

Llythyr Brys am oblygiadau'r gyllideb i S4C 

Annwyl John Whittingdale AS a George Osborne AS, 

Cynllunio yng Ngheredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion wedi ysgrifennu at Gyngor Ceredigion, wedi iddyn nhw bleidleisio dros gadw polisi DM01, sydd yn golygu bod angen asesu effaith datblygiadau penodol ar y Gymraeg:

darllen mwy

Mae grŵp addysg a rhanbarth Ceredigion wedi ymateb i ymgynghoriad Cyngor Ceredigion ar gau Ysgol Llangynfelyn.

Pwyswych yma i ddarllen yr ymateb

Mae'r llywodraeth yn rhoi canllawiau ar gyfer nod, polisiau, targedau a diwyg y cynlluniau hyn yn eu dogfen sy'n cynnwys dogfen 27 tudalen o ganllawiau (2011).

Eithriadau i bremiwm y Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi yng Nghymru

C1 A ddylai eiddo Dosbarth F gael ei eithrio rhag y premiwm am 12 mis ar ôl i brofiant neu lythyrau gweinyddu gael eu rhoi?

Dylai.

C2 A ddylai Anecs sydd wedi ei ddodrefnu ac sy’n cael ei drin fel rhan o’r brif annedd gael ei eithrio rhag premiwm y Dreth Gyngor ar ailgartrefi?

Dylai, ond os bydd defnydd o'r anecs yn newid, dylai'r eithriad ddod i ben.

C3 Ydych chi'n meddwl na ddylai anecs, sy'n cael ei osod fel llety tymor byr, gael ei eithrio rhag y premiwm?

darllen mwy
Ad-drefnu Llywodraeth Leol - Gohebiaeth gyda'r Gweinidog

Annwyl Weinidog, 

Yn ôl yn Ionawr 2014 gwnaeth Comisiwn Williams alw am leihau'r nifer y Cynghorau
Lleol o’r 22 presennol i’w hanner neu hyd yn oed llai na hynny.
Ar ddydd Iau 18
Mehefin 2015 fe wnaethoch chwithau gyhoeddiad pellach drwy lansio map ar gyfer
ffiniau posibl yr Awdurdodau arfaethedig a charwn ar ran Cymdeithas yr Iaith
ymateb i’r cyhoeddiad.

darllen mwy
Llymder - Safbwynt Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Cred Cymdeithas yr Iaith Gymraeg bod llymder yn bolisi ideolegol sydd ddim yn gwneud synnwyr economaidd, ac, yn bwysicach, ei fod yn hynod o niweidiol i'n cymunedau a'r Gymraeg ac yn gorfodi pobl fregus a llai pwerus i dalu am gamgymeriadau'r cyfoethog.

Cytunwn ein bod yn ymwrthod â'r toriadau a'r egwyddorion tu ôl iddynt.

darllen mwy
Ymateb i Adroddiad Donaldson

YMATEB CYMDEITHAS YR IAITH I ADRODDIAD DONALDSON 8.5.15

Yn dilyn trafodaethau ymhlith ein haelodau o ddadansoddiad ac argymhellion adroddiad yr Athro Donaldson, mae Cymdeithas yr Iaith am gyfyngu ein sylw i ddau faes penodol

darllen mwy
Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Uwchradd yng nghanol a gogledd-orllewin Sir Benfro, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg

http://cymdeithas.cymru/sites/default/files/Ymateb%20Ymg%20Addysg%20Penfro%20Mai%202015.pdf

 

Gwybodaeth am yr ymgynghoriad - http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=31524&Language=CYM

darllen mwy
Llythyr at Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r Ardd Fotaneg wedi torri ei gynllun iaith drwy godi arywddion uniaith Saesneg, danfon llythyron uniaith Saesneg, mae rhannau o'u gwefan yn uniaith Saenseg ac maen nhw wedi methu trefnu sgwrs ffôn yn Gymraeg gyda'r cyhoedd. Dyma lythyr mae Cymdeithas yr Iaith wedi ei ddanfon at yr Ardd Fotaneg.

darllen mwy
Bil Rhentu Cartrefi - Ymateb
darllen mwy
Adolygiad Diamond ar Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

Adolygiad Diamond ar Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

Tystiolaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1. Polisi Ffioedd Newydd – Effaith ar Allfudo a'r Gymraeg

darllen mwy
Yr Ail Gylch o Safonau - Ymateb
darllen mwy
Llythyr parthed y rheoliadau safonau iaith oddi ar tri llefarydd y gwrthbleidiau

Annwyl Brif Weinidog

Ysgrifennwn atoch er mwyn gosod y newidiadau rydym am eu gweld yn y rheoliadau Safonau Iaith a ddaw gerbron y Cynulliad am gydsyniad yn fuan. Rydym yn gytun ein bod am sicrhau twf o ran defnydd o'r Gymraeg. 

darllen mwy
Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1. Cyflwyniad

darllen mwy
Cartrefi Cymunedol Gwynedd - polisi recriwtio

Annwyl Meri Huws – Comisiynydd y Gymraeg

Rydym yn cysylltu â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, er mwyn gosod cwyn ffurfiol yn erbyn Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG).

darllen mwy
Hawliau Iaith Cryfach - Ymateb i Reoliadau Safonau'r Gymraeg
darllen mwy
Banciau - sylwadau a thystiolaeth at sylw Comisiynydd y Gymraeg
  Gallwch ddarllen y ddogfen gyfan, gydag atodlenni, yma

 

darllen mwy
Y Bil Cynllunio - Ymgynghoriad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Y Bil Cynllunio - Ymgynghoriad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

darllen mwy
Llythyr at Bennaeth Lidl
darllen mwy
Polisi Gorfodi Comisiynydd y Gymraeg - Ymateb Cymdeithas yr Iaith
darllen mwy
Cwestiynau am Adolygiad Cwricwlwm Donaldson

Annwyl Weinidog, 

darllen mwy
Dim profion gyrru Cymraeg yn y Bala - Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau

Annwyl Brif Weithredwr Alastair Peoples,

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg er mwyn mynegi ein gwrthwynebiad
llwyr i'ch penderfyniad i atal pobl yn ardal y Bala rhag derbyn profion gyrru yn
Gymraeg yn y dref.

Credwn ei fod yn fater o hawl i bob un yng Nghymru i dderbyn profion gyrru yn
Gymraeg, ac mae'n hurt nad yw'r cynnig am brawf Cymraeg ar gael yn Y Bala lle
mae canran uchel iawn o bobl yn siarad Cymraeg. Rwy ar ddeall eich bod yn parhau

darllen mwy
Diffyg Buddsoddi yn y Gymraeg ac ar y Gymraeg: Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16
darllen mwy
Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
darllen mwy
Llythyr at UEFA - sylwebaeth Gymraeg ar Sky

Annwyl Walid Bensaoula 

darllen mwy
Ariannu Darlledu Cymraeg: Treth newydd i ariannu darparwr amlgyfryngol Cymraeg newydd
darllen mwy
Carchardai yng Nghymru a thriniaeth troseddwyr

Carchardai yng Nghymru a thriniaeth troseddwyr

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan

1. Cyflwyniad

1.1 Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sydd wedi bod ymgyrchu’n heddychlon ers 50 mlynedd dros hawliau i bawb gael byw eu bywydau yn Gymraeg.

darllen mwy
Tystiolaeth i Adolygiad Donaldson
darllen mwy
Safonau Iaith, Amserlen Sector Preifat - llythyr at Meri Huws

Annwyl Meri Huws,

Yn dilyn ein cyfarfod diweddaraf gyda chi, cafwyd trafodaeth ymysg aelodau ein grŵp hawliau yn mynegi nifer o bryderon ynghylch eich cynlluniau ar gyfer y safonau iaith a materion eraill.

Fel rydym wedi dweud wrthoch droeon, rydym yn dal i feddwl bod nifer o gyfleoedd yn cael eu colli i addysgu’r cyhoedd am sut mae’r gyfraith wedi newid, yn benodol ynghylch y rhyddid i’w siarad a’i statws swyddogol.

darllen mwy
Galwad am ddiwygio "Cymraeg Ail Iaith" yn syth - llythyr at Lywodraeth Cymru

At Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac at Huw Lewis AC Gweinidog Addysg y Llywodraeth

GALWAD AM DDIWYGIO "CYMRAEG AIL IAITH" YN SYTH WRTH DRIN CAM UN YR ADOLYGIAD CWRICWLWM

darllen mwy
Y Gymru a Garem / Bil Cenedlaethau'r Dyfodol - ymateb

Annwyl Syr/Fadam,

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg mewn ymateb i nodau drafft datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Y Gymraeg fel un o’r nodau

Rydym wedi croesawu'r ffaith bod y Llywodraeth wedi cynnwys yr iaith Gymraeg yn eu nodau drafft. Fodd bynnag, credwn y byddai’r geiriad hwn yn well o ran y nod sy’n ymwneud â’r Gymraeg:

darllen mwy
Casgliadau Adroddiad Economi Iaith - ymateb i'r ail ymgynghoriad

Annwyl Syr/Fadam,
 
Rydym yn croesawu nifer o’r argymhellion yn yr adroddiad, ond mae'n fater o gryn bryder nad yw'r argymhellion ynghylch contractau a grantiau yn cael eu hadlewyrchu yn y safonau iaith drafft a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth ar Ionawr 6ed eleni.

Yn benodol, rydyn ni'n croesawu'r argymhellion canlynol:

darllen mwy
Ymchwiliad Safonau Comisiynydd y Gymraeg
darllen mwy
Cwyn am ymateb Cyngor Bro Morgannwg - Ymchwiliad Comisiynydd y Gymraeg

Annwyl Cyng. Neil Moore,

Hoffwn gwyno am ymateb Cyngor Bro Morgannwg i ymchwiliad Comisiynydd y Gymraeg am y safonau iaith arfaethedig. Credwn fod yr ymateb nid yn unig yn amlygu agwedd ofnadwy o hen ffasiwn a negyddol tuag at y Gymraeg, ond hefyd yn amhroffesiynol ac yn ffeithiol anghywir.

darllen mwy
Bil Cynllunio - Llythyr at Swyddogion Cynllunio Llywodraeth Cymru

Annwyl Rosemary Thomas,

Carwn ddiolch i chi am gyfarfod gyda dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith sef Tamsin Davies, Colin Nosworthy a minnau ddaeth i drafod gyda chi ar ddydd Iau 27 Chwefror 2014. Roedd hyn yn dilyn y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2014 oedd yn rhan o’r broses Ymgynghori ar y Drafft o’r Bil Cynllunio. Yn y cyfarfod hynny mi roedd y Carl Sargeant y Gweinidog Tai ac Adfywio hefyd yn bresennol.

darllen mwy

Cyfeiriwch at http://cymdeithas.cymru/cynllunio ar gyfer fersiwn terfynnol ein Bil Eiddo a Chynllunio er budd ein cymunedau

 

Fersiwn ymgynghorol (Mawrth 2014):

Bil Cynllunio Drafft Llywodraeth Cymru - Ymateb

Cynllunio Cadarnhaol: Cynigion i ddiwygio’r system gynllunio yng Nghymru

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i’r Ymgynghoriad

Cyflwyniad
 
darllen mwy
Ymholiad Iechyd Comisiynydd y Gymraeg

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Diolch am y cyfle i ymateb i Ymholiad Iechyd Comisiynydd y Gymraeg ynghylch Gofal Sylfaenol drwy Gyfrwng y Gymraeg. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn grŵp pwyso sydd wedi brwydro dros hawliau iaith pobl Cymru ers dros 50 mlynedd.

darllen mwy
Y Bil Tai - Ymateb i'r Ymgynghoriad
darllen mwy
Cwyn at Brif Weithredwr Morrisons

Annwyl Dalton Philips,

Ysgrifennwn atoch am y digwyddiadau diweddar ym Morrisons Bangor a gwrthodiad aelod o'ch staff i dderbyn presgripsiwn Cymraeg, digwyddiad a berodd loes i'r teulu gan iddo achosi oedi rhag derbyn y feddyginiaeth. Mynnwn eich bod yn ymddiheuro'n syth am y digwyddiad a newid eich polisïau er mwyn sicrhau nad yw'r fath beth yn digwydd eto.

darllen mwy
Y Tu Hwnt i 2011: Ymgynghoriad am y Cyfrifiad

[Cliciwch yma i agor y PDF]

Annwyl Syr/Fadam,

darllen mwy
Llythyr at Brif Weithredwr Cyngor Casnewydd

Annwyl Will Godfrey,

darllen mwy
Toriadau Arfaethedig Cyngor Rhondda Cynon Taf - Effaith Negyddol ar y Gymraeg

Rhagfyr 2 2013

Toriadau Arfaethedig Cyngor Rhondda Cynon Taf - Effaith Negyddol ar y Gymraeg

Annwyl Syr/Fadam,

darllen mwy
Land & Lakes - Llythyr at Carl Sargeant

Annwyl Mr Carl Sargeant.

Cais - 46C427K / TR / EIA / ECON

Ar Dachwedd 6ed 2013, fe benderfynodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn i gymeradwyo cais cynllunio gan gwmni Land & Lakes (Anglesey) Cyf i adeiladu

darllen mwy
Cynyddu’r Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi

Ymgynghoriad ar Bwerau Disgresiwn i Awdurdodau Lleol Gynyddu’r Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi

Croesawn yr ymgynghoriad hwn a chefnogwn yn frwd y cynnig i adael i gynghorau sir godi treth uwch ar ail dai.

Mae’r polisi hwn yn un o’r tri deg wyth o argymhellion yn ein Maniffesto Byw, dogfen bolisi fanwl a luniwyd gan ein haelodau ac yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, er mwyn cryfhau’r Gymraeg a’i chymunedau dros y blynyddoedd i ddod.

darllen mwy
Comisiwn Gwasanaethau Cyhoeddus - ymateb

[Agor y ffeil fel PDF]

Ymgynghoriad y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

A. Cyflwyniad

darllen mwy
6 phwynt polisi o fewn 6 mis, llythyr Carwyn Jones

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Awst 2013

Annwyl Brif Weinidog,

darllen mwy
Sgwrs Genedlaethol BBC Radio Cymru
darllen mwy
Llythyr at Gomisiynydd y Gymraeg - pryderon am y system gwyno

 

Comisiynydd y Gymraeg

darllen mwy
Cynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad - Llythyr i'r Llywydd

[Agor y ddogfen fel PDF]

15 Gorffennaf 2013

Annwyl Lywydd,

Ysgrifennwn atoch ar fater brys ynglŷn â chynllun ieithoedd swyddogol y Cynulliad a gyflwynwyd i’r Cynulliad yn hwyr ddydd Mercher diwethaf.

darllen mwy
Llunio ein Dyfodol: Sut gall Cymru arwain y byd gyda deddf datblygu cynaliadwy
darllen mwy
Llythyr Cyngor Ewrop dros S4C

Cwtogiadau Pellach Llywodraeth Prydain i S4C - torri’r siarter dros ieithoedd lleiafrifol

Annwyl Mr Alexey Kozhemyakov

darllen mwy
Y Gymraeg a Datblygu Economaidd
darllen mwy
Llythyr at Maria Miller - cyllideb S4C

Annwyl Maria Miller,

S4C - Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr (CSR)

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i godi cwestiynau ynghylch
dyfodol ariannu S4C yn wyneb yr adolygiad cynhwysfawr o wariant Llywodraeth
Prydain.

Nodwn eich bod eisoes wedi gwneud nifer o doriadau ychwanegol ar ben y toriadau
enbydus a gyhoeddwyd fel rhan o’r Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr yn 2010. Yn

darllen mwy
Ymateb Carwyn Jones i'r Maniffesto Byw
darllen mwy
Safonau Iaith Arfaethedig - llythyr at Leighton Andrews

Mehefin 17, 2013

Annwyl Weinidog,

Safonau Iaith Arfaethedig

darllen mwy
Grŵp Gorchwyl sy'n ystyried dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol - argymhellion
darllen mwy
Tystiolaeth i Bwyllgor yr Arbenigwyr - Siarter Ieithoedd Ewrop

[Cliciwch yma am y PDF]

Diolch am gynnig y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i’r pwyllgor.

Cymdeithas o bobl yw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

darllen mwy
Y Cyfrifiad - Cyflwyniad i Carwyn Jones
darllen mwy
Y Gymraeg a Chynllunio - Nodyn Technegol 20 - ein hymateb
darllen mwy
Llythyr at Carwyn Jones - Y Cyfrifiad

Annwyl Carwyn Jones,

darllen mwy
Comisiwn Silk: Rhan II - Ein Hymateb
darllen mwy
Llythyr Cell Caerdydd - Gwrthwynebu Toriadau'r Cyngor

 

                                                      21 Chwefror 2013

darllen mwy
Cynnig i gau Ysgol Llanddona - gwrthwynebiad

 

YMATEB CYMDEITHAS YR IAITH I’R DDOGFEN YMGYNGHOROL AM Y CYNNIG I GAU YSGOL LLANDDONA

DATGANWN EIN GWRTHWYNEBIAD I’R CYNNIG – Y CYFEIRIR YN GYSON YN Y DDOGFEN ATO FEL “OPSIWN 3” – I GAU YSGOL LLANDDONA., A HYNNY AM Y RHESYMA CANLYNOL –

 

darllen mwy
Adolygiad Cymraeg i Oedolion - ymateb
darllen mwy
Darlledu Cymraeg - Gweledigaeth Newydd

Darlledu yn y Gymraeg: Gweledigaeth newydd er mwyn achub ein hunig sianel deledu Gymraeg

Papur ymgynghorol ar y cyd rhwng BECTU, NUJ, Undeb yr Ysgrifenwyr,
Equity, Undeb y Cerddorion, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Lawrlwytho copi o'r ddogfen [PDF]

darllen mwy
S4C a’r Dyfodol - Ymateb i ymchwiliad gan y Pwyllgor Materion Cymreig
darllen mwy
Maniffesto Byw - Cynllun Gweithredu dros Iaith, Gwaith a Chymuned

Trydar am "#maniffestobyw"

darllen mwy
Y Llawlyfr Deddf Eiddo

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF:

Lawrlwytho'r ddogfen yn Gymraeg (530KB)

Download Document in English (574KB)

darllen mwy
Ymgynghoriad Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C ar y Cytundeb Gweithredu
darllen mwy
Safonau Cymraeg Arfaethedig - Ymateb y Gymdeithas

Safonau Cymraeg - Ymateb y Gymdeithas [PDF]

Ymateb y Gymdeithas i safonau arfaethedig Comisiynydd y Gymraeg.

darllen mwy
Ymgynghoriad - y Bil Datblygu Cynaliadwy

Gallwch ddarllen ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymgynghoriad blaenorol y Bil Datblygu Cynaliadwy yn llawn trwy bwyso ar y ddolen isod

Ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer y Bil Datblygu Cynaliadwy - Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (PDF)

darllen mwy
Llyfr Du 2012
darllen mwy
Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru


Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi bod yn ymgyrchu ers deugain mlynedd ym
maes darlledu ac wedi chwarae rhan allweddol yn y frwydr i sicrhau S4C a gwasanaeth
Cymraeg ar y radio. Er pan y dechreuodd y Gymdeithas ymddiddori yn y maes yr ydym
wedi credu y dylai fod gan Gymru ei gwasanaeth darlledu annibynnol ei hun, un sydd yn

darllen mwy
Ymgynghoriad ynghylch cynigion i ddiwygio trefniadau llywodraethu S4C

Ymgynghoriad ynghylch cynigion i ddiwygio trefniadau llywodraethu S4C

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

darllen mwy
Ymateb i Ymgynghoriad y GIG "Mwy na Geiriau"
darllen mwy
Asesiad Cynghorau'r De Ddwyrain

Asesiad o ymatebion Cynghorau De Ddwyrain Cymru i holiadur

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Addroddiad Llawn (Word Docx): Arolwg Cynghorau Sir y De (de-glicio'r ddolen a dewis "cadw'r cysylltiad fel")

 

darllen mwy
Addysg: Ymateb CYIG i Gynllun Iaith PCA

YMATEB CYMDEITHAS YR IAITH GYMRAEG I GYNLLUN IAITH GYMRAEG COLEG PRIFYSGOL CYMRU ABERYSTWYTH

darllen mwy
Gwreiddiwch yn y Gymuned: Papur Trafod

Gwreiddiwch yn y Gymuned
Effeithiau canoli economaidd ar gymunedau Cymru

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Awst 2003

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, Pen Roc, Rhodfaír MÙr, Aberystwyth, SY23 2AZ
FfÙn (01970) 624501 Ffacs (01970) 627122 Ebost swyddfa@cymdeithas.com

darllen mwy
Addysg: Addysg Berthnasol - Cwricwlwm Cyflawn i Gymru.

 

Bydd y mwyafrif o Addysgwyr yn ystyried ein galwad am ailolwg ar ein system addysg gyda'r un brwdfrydedd a dilynwyr peldroed Cymru yn mynd i Bortiwgal os na fyddwn drwodd o'r gemau ail-gyfle i Euro 2004! Boddwyd addysg yng Nghymru o dan lif o ddiwygiadau ers degawd a hanner.

darllen mwy
Addysg: Perthnasedd ac atebolrwydd addysg alwedigaethol ac ol 16 yng Nghymru.

Gydaír Cynulliad Cenedlaethol ar ei ail dymor, argymhellion Adroddiad ETAG ar Addysg Ùl 16 (1999) ar waith a chyfnod tyngedfenol cefogaeth Arian Amcan 1 yn prusur fynd rhagddo mae¼n amserol codi nifer o gwestiynau ynghylch perthnasedd yr addysg alwedigaethol sy¼n cael ei gynnig, effeithiolrwydd y fframwaith sydd yn ei ddarparu a gwir atebolrwydd y cyfan i gymunedau a chynulliad Cymru.

darllen mwy
Addysg: Gwerth Astudiaethau Cymunedol fel sylfan i Addysg a dealltwriaeth ar gyfer Democratiaeth.

Trwy astudio cysyniadau haniaethol yng nghyd-destun y gymuned leol, daw myfyrwyr i ddeall yn rhwyddach weithrediad y byd ehangach. Mae Astudiaethau Cymunedol o'r herwydd yn syniad sylfaenol allblyg, nid un plwyfol . Caiff yr Astudiaethau eu gwreiddo yn y gymuned, ond ni fyddant wedi eu cyfyngu ynddi:

GWERTH ASTUDIAETHAU CYMUNEDOL FEL SYLFAEN I ADDYSG A DEALLTWRIAETH AR GYFER DEMOCRATIAETH

darllen mwy
Addysg: Dysgu ar gyfer Datblygiad Cymuned

Yn ei thymor cyntaf rhoddodd Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol bwyslais ar ddatblygiad cymuned yn ei pholisiau yn ymwneud ’ thlodi, adferiad cymunedol, y Gymraeg, addysg gydol oes, cynaliadwyaeth, cynllunio cymunedol a sawl maes arall. Cynhyrchwyd sawl dogfen strategaeth yn y meysydd hyn. Un enghraifft yw ëCymunedauín Gyntafí, sef cynllun i hyrwyddo ymdrechion trigolion ein cymunedau mwyaf difreintiedig i ddatrys rhywfaint ar eu problemau economaidd a chymdeithasol.

darllen mwy
Y Cynllun Cymorth Prynu
Cyflwyniad

Cred Cymdeithas yr Iaith Gymraeg bod gan y Cynllun Cymorth Prynu rôl allweddol i'w chwarae wrth hyrwyddo mynediad prynwyr tro cyntaf i'r farchnad dai.

Cafodd y cynllun ei sefydlu ym 1993 ac ers hynny mae nifer o awdurdodau lleol wedi gwneud defnydd ohono. Erbyn y flwyddyn 2003/2004 roedd 10 o awdurdodau yn gweithredu'r cynllun, sef Caerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Mynwy, Penfro, Powys ac Ynys Môn.

darllen mwy
Cyflwyniad

Hyd yn oed gyda chymorth gan yr awdurdodau, ni fydd prynu ty yn ymarferol i bawb. Er engrhaifft, pan fo person yn derbyn budd-daliadau neu'n gweithio ar gytundeb tymor-byr, gall fod yn anodd iawn cael morgais. Yn wir, o ganlyniad i dlodi, cyflogau isel a phrisiau afresymol y farchnad, mae angen sylweddol am eiddo ar rent yng Nghymru.

Y Gymraeg a'r drefn gynllunio
Cyflwyniad

Trwy gyfrwng y broses gynllunio mae pobl yn gallu mynegi eu gweledigaeth o ddyfodol eu cymunedau. O ganlyniad mae Cymdeithas yr Iaith wedi dadlau ers blynyddoedd ei bod hi'n hollbwysig i sicrhau lle canolog ac ystyrlon i anghenion y Gymraeg yn y maes hwn.

darllen mwy
Llwyddiant Ysgolion Pentre - Model ar gyfer ein Trefn Addysg yng Nghymru

Gydag etholiad cynghorau sir newydd, galwn am bartneriaeth newydd rhwng y Cynulliad ac awdurdodau lleol i ddatblygu ein hysgolion pentre'n ganolfannau addysg ac adfywio cymunedol. Yn lle ymosod ar ein hysgolion pentre, dylid cydnabod eu llwyddiant a'u defnyddio fel model ar gyfer datblygu adnoddau addysgiadol ac adfywio cymunedol ym mhob cymdogaeth yng Nghymru.

darllen mwy
Siarter Sir Gâr

Pwyswch ar y dolenni isod i agor y dogfenni PDF:

darllen mwy
Ymateb i'r ymgynghoriad ar Gynigion Ofcom

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i’r ymgynghoriad ar Gynigion Adolygu Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus gan Ofcom, Ebrill 2005

Lawrlwytho'r ddogfen (pdf)

darllen mwy
‘Moderneiddio’ Iaith Sir Gâr - Effaith cau Ysgolion Pentrefol ar gyfrwng yr addysgu yn Sir Gâr.

Yn y papur hwn, ystyriwn oblygiadau cynlluniau Cyngor Sir Gâr mewn perthynas uniongyrchol â chyfrwng addysgu plant yn y sir. Cyflwynwn dystiolaeth sy’n dangos y gall y strategaeth arwain yn uniongyrchol at leihad sylweddol yn nifer y plant sy’n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn Sir Gâr ac y bydd yn tanseilio’r polisi y brwydrwyd mor galed i’w gyflwyno – sef cyflwyno addysg yn naturiol trwy gyfrwng y Gymraeg yn y cymunedau Cymraeg trwy ysgolion Categori A.

darllen mwy

Mae bellach yn dair mlynedd ar ddeg ers i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg gyhoeddi Llawlyfr Deddf Eiddo. Amserol felly yw adolygu, diwygio a diweddaru'r llawlyfr gwreiddiol yn sgil y datblygiadau a welwyd yn ystod y 1990au ac ym mlynyddoedd cyntaf y ganrif newydd ym maes tai a chynllunio...

Dogfen: Cymru 2020 - Colli Tir? Colli Iaith? - Ennill Tir! Cadw Iaith!

Pwyswch yma i ddarllen y ddogfen llawn. Byddwch yn amyneddgr, dogfen PDF yw hon, a gall gymryd peth amser i'w lawrlwytho.

darllen mwy
Cymraeg yn Hanfodol: Cyfnod Newydd i Addysg ôl-16
Siarter ar gyfer Colegau Menai, Meirion-Dwyfor, Sir Gâr a Cheredigion.

1. Mae’r Colegau hyn o’r pwys mwyaf i’n cymunedau Cymraeg gan eu bod yn darparu addysg llawn-amser i bobl ifainc sydd, at ei gilydd, yn bwriadu ymgartefu yn y cymunedau Cymraeg hyn ac addysg rhan-amser i filoedd yn rhagor o drigolion hŷn y cymunedau...

Pwyswch yma i ddarllen y ddogfen llawn. (Dogfen PDF)

darllen mwy
Deddf Iaith Newydd i’r Gymraeg - Cynigion ar gyfer Deddf Iaith Newydd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau Deddf Iaith Newydd gynhwysfawr er mwyn gosod seiliau cadarn ar gyfer
normaleiddio defnydd o’r Gymraeg...

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF:
Lawrlwytho'r Ddogfen Cymraeg (316KB)
Lawrlwytho'r Ddogfen Saesneg (332KB)

darllen mwy
Proclamasiwn a Dogfen Gefndir 'Cymraeg yn Hanfodol!'

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y cyrff cyhoeddus hynny sydd yn gwasanaethu ein cymunedau Cymraeg, i gymryd camau pendant ar frys i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn dod yn hanfodol i'w holl waith. Mae cymryd camau o'r fath yn angenrheidiol os ydym am normaleiddio'r defnydd o’r iaith Gymraeg fel cyfrwng byw o fewn ein cymunedau...

darllen mwy
Dyma Gymdeithas yr Iaith: Dewch Gyda Ni!

Mawrth 1997. Dyma Gymdeithas yr Iaith...

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF: lawrlwytho'r ddogfen

darllen mwy
Y Ddarlith Enwog: Tynged yr Iaith

Y Ddarlith a Newidiodd Hanes Cymru

darllen mwy
Addysg Bellach yng Nghymru

ADDYSG 16+ MEWN YSGOLION

Yn draddodiadol, bu rhwyg rhwng addysg academaidd 'chweched dosbarth' ac addysg alwedigaethol mewn sefydliadau eraill. Bu Ilawer o bwyso dros y blynyddoedd i sicrhau'r hawl i addysg academaidd yn y Gymraeg a, Ile bo chweched dosbarthiadau'n parhau, bydd Cymdeithas yr laith Gymraeg yn pwyso am

darllen mwy
Y Cynulliad: Agenda 2000

Awst 1998. Agenda ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyflwyniad

GwÍl Cymdeithas y laith Gymraeg sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol fel un o'r digwyddiadau pwysicaf yn holl hanes diweddar Cymru. Credwn fod gan sefydlu'r Cynulliad botensial anferthol o ran datblygu llywodraeth deg a Chymreig ynghyd ’ hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, economaidd a diwylliannol yng Nghymru.

darllen mwy
Cymunedau Rhydd: Llawlyfr Deddf Eiddo

Llawlyfr Deddf Eiddo - papur gwaith 2: Tai a Chynllunio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF: lawrlwytho'r ddogfen (308KB).

darllen mwy
Addysg: Her i Ysgolion Gwledig 2000

Mehefin 1999. Yr angen am frwydr newydd i ddatblygu ysgolion gwledig fel canolfannau addysg i gymunedau lleol.

A. Rhagair

Cyhoeddir y papur hwn yn ystod Eisteddfod yr Urdd a gynhelir yn Llanbedr Pont Steffan ym Mehefin 1999 - ychydig o fisoedd cyn diwedd y mileniwm - a'n dadl yw y bydd angen brwydr newydd i ddatblygu ysgolion gwledig fel canolfannau addysg i gymunedau lleol. Nid oes sicrwydd am oroesiad yr ysgolion, nac am y cymunedau Cymraeg chwaith.

darllen mwy
Y Cynulliad: Arwain o'r Gadair

Rhagfyr 1999. Sut i gynnal Cyfarfodydd Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn llwyddiannus yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Rhagair

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r cychwyn cyntaf wedi galw am Gynulliad Cenedlaethol trwyadl ddwyieithog. Er mwyn sicrhau hynny rhaid wrth fwy na system gyfieithu effeithiol. Mae'n rhaid gwneud yn siwr hefyd fod aelodau'r Cynulliad yn gwneud y defnydd helaethaf posibl o'r Gymraeg ac yn manteisio ar bob cyfle i wneud hynny.

darllen mwy
Deddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd

Cyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Gorffennaf 2001

CRYNODEB

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau pasio Deddf Iaith Newydd fydd yn gosod seiliau i normaleiddio dwyieithrwydd yng Nghymru.

00. SYLWADAU CYFFREDINOL

Dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru sicrhau pasio Deddf Iaith fydd yn cydnabod:

darllen mwy
Maniffesto 2002: Y Gymraeg yn Goroesi Globaleiddio

MANIFFESTO 2002 - Y Gymraeg yn Goroesi Globaleiddio

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF: lawrlwytho'r ddogfen (138KB).

darllen mwy
Adolygiad Polisi o'r Iaith Gymraeg mewn Addysg

Mae Cymdeithas yr Iaith yn amheus o Gylch Garchwyl adolygiad y Pwyllgor Addysg yn yr un modd ag yr ydym yn amheus o Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Diwylliant ei hunan yn ei adolygiad. Amau ydym na ellir cynnal adolygiad llwyddiannus o sefyllfa'r iaith tu fewn i fframwaith pwyllgor arbennig fel Diwylliant ac y dylid yn hytrach archwilio fel y mae holl benderfyniadau'r Cynulliad yn effeithio ar yr iaith.

darllen mwy
Addysg: Trefniadaeth Ysgolion yn Ardal Pencader

TYSTIOLAETH I GYNGOR SIR CAERFYRDDIN AC I'R GWEINIDOG ADDYSG JANE DAVIDSON AR RAN LLYWODRAETHWYR YSGOL GYNRADD WIRFODDOL LLANFIHANGEL-AR-ARTH - MEWN CYDWEITHREDIAD A GRWP ADDYSG CYMDEITHAS YR IAITH GYMRAEG.

1. Y BROSES YMGYNGHOROL

1.1 Cyflwynwn y dystiolaeth hon fel rhan oír broses ymgynghorol ar ddyfodol addysg gynradd yn yr ardal hon.

darllen mwy
Cyflwyniad "Y Gymraeg - Hawliau Cyfartal?"

Dyma'r cyflwyniad 'Power Point' a gafodd ei ddefnyddio yn ystod Lobi Y Gymraeg - Hawliau Cyfartal? yn y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mawrth 2006. Yn cyfrannu i'r lobi yr oedd Leanne Wood (AC Plaid Cymru), Catrin Dafydd (Caeirydd grwp Deddf Iaith), Alun Thomas (Comisiwn Hawliau Anabledd), Chris Myant (Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol). Mae'r cyflwyniad wedi ei drosi i PDF:

Lawrlwytho'r Cyflwyniad dwyieithog (384KB)

darllen mwy
Mesur yr Iaith Gymraeg 2007 - Welsh Language Measure 2007

Mesur yr Iaith Gymraeg 2007 (PDF, 112KB)

Mesur a gymeradwywyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ddarparu i’r iaith Gymraeg, a hithau’n briod iaith Cymru, fod yn iaith swyddogol yng Nghymru; i roi hawliau i bobl Cymru gael gwasanaethau yn Gymraeg, gweithio yn Gymraeg a dysgu’r Gymraeg; i sefydlu Comisiynydd Iaith Cymru; i sefydlu Cyngor yr Iaith Gymraeg; ac i ddibenion cysylltiedig.

darllen mwy
Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol - Legislative Competence Order

Enghraifft o eiriad Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol.

Example of the wording of a Legislative Competence Order (LCO).

Mesur Iaith / Language Measure LCO (pdf) 119kb

darllen mwy
Ymateb i Bapur S4C, Gwasanaethau Plant yn y Dyfodol Digidol

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Bapur Ymgynghorol Awdurdod S4C ‘Gwasanaethu Plant yn y Dyfodol Digidol’, Gorffennaf 2007

Lawrlwytho'r Ddogfen (pdf)

darllen mwy
Ysgolion Pentre - Yr achos dros Resymoli Cadarnhaol 2007

Mae Cymdeithas yr Iaith yn cydnabod na ellid cynnal yr holl rwydwaith o ysgolion pentrefol fel y mae. Mae pwysau o bob cyfeiriad ar yr ysgolion ac nid ydym yn dymuno gweld dirywiad. Mynnwn fod llawer o ysgolion pentrefol sy’n hollol hyfyw fel y maent, ond ni ellir cynnal y statws quo mewn llawer o’r ysgolion pentrefol eraill. Cytunwn yn llwyr fod yn rhaid rhesymoli – y ddadl yw rhwng rhesymoli negyddol trwy’r broses di-ddychymyg o gau ysgolion NEU resymoli cadarnhaol trwy osod strwythurau newydd gan gydweithio gyda rhieni, llywodraethwyr a chymunedau lleol.

darllen mwy
Ymateb i ddrafft-gynllun Ad-drefnu Cynradd Cyngor Gwynedd

Cydnabyddwn fod y Cyngor Sir wedi gwneud llawer fwy o ymdrech o ran ymgynghori a phobl Gwynedd am ddyfodol y rhwydwaith o ysgolion nag sydd wedi digwydd mewn siroedd eraill....

Ymateb Grŵp Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith i ddrafft-gynllun Cyngor Sir Gwynedd Ad-drefnu Ysgolion Cynradd y Sir - Tachwedd 2007 (pdf)

darllen mwy
Ymateb i Strategaeth Cyngor Gwynedd ar Ad-drefnu Addysg Gynradd

Yn dilyn ein papur ymateb gwreiddiol i strategaeth ddrafft y Cyngor Sir, yr ydym yn awr yn cynnig y papur atodol hwn yn dilyn y diwygio sylweddol a fu ar gynllun y Cyngor o flaen eu cyfarfod ar 13.12.07. Yr ydym yn dal o’r farn (gweler ein hymateb gwreiddiol) fod y Cyngor wedi cyhoeddi ymchwil llawer mwy helaeth nag a wnaed mewn siroedd eraill ac wedi gwneud ymdrechion sylweddol (ond ffaeledig yn ein tyb ni) o ran ymgynghori...

darllen mwy
Ymateb cychwynnol i raglen "moderneiddio" ysgolion cynradd Sir Conwy

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon ymateb cychwynnol i raglen "moderneiddio" ysgolion cynradd Sir Conwy. Mae amserlen y cyngor o ran adolygu holl ysgolion cynradd y sir i'w weld ar wefan y Cyngor, a defnyddir yr un iaith arferol am yr angen i gwtogi ar lefydd gwag a gwella adeiladau a chanrifoedd newydd ! Mae bygythiad ymhlyg i nifer o ysgolion pentrefol Cymraeg y sir, ond nid enwyd eto unrhyw ysgolion.

Mae'r Gymdeithas wedi danfon yr ymateb cychwynnol canlynol at yr arolwg, a gobeithir y bydd eraill yn ategu'r pwyntiau hyn -

darllen mwy
O ddifri am y Gymraeg? - Yr Her i'r Llywodraeth | Serious about Welsh? - The Challenge for Government

Rydym bellach wedi profi dros ddeng mlynedd o lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, ac wedi profi llywodraethau yn cynnwys y blaid Lafur, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru. Nodweddwyd y deng mlynedd diwethaf gan amrywiaeth o bolisïau ar yr iaith Gymraeg. Pwrpas cyntaf y pamffledyn hwn yw dadlau na fu yr un o’r polisïau yma, o Iaith Pawb hyd at y sefyllfa bresennol gyda chlymblaid Cymru’n Un, o ddifrif ynglŷn a sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg, un ai oherwydd diffyg ewyllys neu ddiffyg ymarferol.

darllen mwy
Deddf Iaith Newydd 2008 - Llyfryn Esboniadol | New Welsh Language Act 2008 - Explanatory Booklet

Croesawn fwriad Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyhoeddi Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar gyfer yr iaith Gymraeg. Galwn ar y Llywodraeth i lunio Gorchymyn fydd yn sicrhau bod digon o bwerau yn cael eu rhoi i’r Cynulliad fel bod modd iddo basio Mesur Iaith newydd fydd yn sefydlu;

• Statws Swyddogol i’r Gymraeg
• Hawliau i’r Gymraeg
• Comisiynydd yr Iaith Gymraeg

darllen mwy
Cyflwyniad Menna: Lobi S4C, San Steffan, Mawrth 2011

Cyflwyniad o'n dadleuon dros S4C:
amlinelliad bras o araith Menna Machreth

darllen mwy
Ysgolion Pentre - Yr achos dros Resymoli Cadarnhaol 2008

Mae Cymdeithas yr Iaith yn cydnabod na ellid cynnal yr holl rwydwaith o ysgolion pentrefol fel y mae. Mae pwysau o bob cyfeiriad ar yr ysgolion ac nid ydym yn dymuno gweld dirywiad graddol, anochel. Mynnwn fod llawer o ysgolion pentrefol sy’n hollol hyfyw fel y maent, ond ni ellir cynnal y statws quo mewn llawer o’r ysgolion pentrefol eraill.

darllen mwy
Coleg Ffederal Cymraeg - Cynllun Gweithredu

Cyflwyna'r papur hwn gynllun gweithredu ar gyfer sefydlu Coleg Ffederal Cymraeg (CFfC), un o bolisïau rhaglen llywodraeth Cymru'n Un sef y glymblaid rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru. Ers i'r cysyniad o CFfC gael ei fabwysiadu fel polisi llywodraeth bu dechrau trafod ynghylch pa fath o strwythur fyddai i'r CFfC ac edrychwyd drachefn ar rai o'r gwahanol gynlluniau a roed gerbron yn y gorffennol.

darllen mwy
Papur Safbwynt - Y Mesur Iaith a Strategaeth Iaith Cymru
darllen mwy
Tystiolaeth i Banel yr Adolygiad Annibynnol o Wasanaethau Dwyieithog y Cynulliad
darllen mwy
Dogfen - Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy, Cynllun Adfywio Cymunedau Penllyn
darllen mwy
Gwelliannau - Mesur Iaith Gymraeg 2010
darllen mwy
Cynnig Brys S4C - Cyfarfod Cyffredinol, Hydref 2010

(Cynnig a baswyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith ar Hydref 30ain, 2010)

Noda'r Cyfarfod Cyffredinol y canlynol:

• Daeth S4C i fodolaeth yn sgil ymgyrch boblogaidd hir a thrwy gonsensws gwleidyddol.
• Gosodwyd fformiwla ariannu S4C mewn statud er mwyn sicrhau na fyddai ymyrraeth wleidyddol yn y dull y'i hariennir.
• Mae lefel ariannu S4C yn adlewyrchu'r angen i sicrhau bod gwasanaeth Cymraeg yn gyfatebol a gwasanaethau prif-ffrwd ar sianeli eraill o ran safon a chreadigrwydd.

darllen mwy
Ymchwiliad S4C y Pwyllgor Materion Cymreig - Ymateb Cymdeithas yr Iaith

Ymchwiliad S4C y Pwyllgor Materion Cymreig
Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - Tachwedd 2010

1. Rhagair

darllen mwy
S4C Pwy Dalodd Amdani? Hanes Ymgyrch Ddarlledu Cymdeithas yr Iaith

Rhagair Argraffiad Newydd

Wedi ffurfio llywodraeth newydd yn Llundain ym Mai 2010, penderfynodd y Glymblaid Geidwadol/Ryddfrydol gwtogi'n ddifrifol ar wariant cyhoeddus mewn ymateb i'r argyfwng ariannol a achoswyd ynghynt gan y banciau yn y sector breifat.

darllen mwy
Hanes ymgyrch weithredol Coleg Sir Gar

1997 - Blwyddyn y deffro! O'r diwedd dechreuodd y Gymdeithas ymgyrchu yn erbyn Coleg sydd ers degawd wedi darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg yn unig i genedlaeth o bobl ifanc Sir Gar.

darllen mwy
Deddf Iaith: Tystiolaeth a gyflwynwyd i'r Arolwg Iaith!

Tystiolaeth gyflwynodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Arolwg Iaith, Pwyllgor Diwylliant, y Cynulliad Cenedlaethol - Mehefin 2002

Rhagymadrodd

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd daeth gwr i mewn i uned Cymdeithas yr Iaith am sgwrs. Dysgwr ydoedd, er bod ei Gymraeg yn rhugl erbyn hyn. Dywedodd mor falch yr oedd ei fod wedi llwyddo i ddysgu Cymraeg a bod ei ferch erbyn hyn yn derbyn addysg Gymraeg.

darllen mwy
Deddf Iaith: Cymraeg ar y We?

Cyflwyniad

O'r diwedd mae'r banciau a'r cwmniau ffôn symudol yn dechrau cydnabod yr angen am wasanaethau Cymraeg, ac erbyn hyn maen nhw'n cynnig ambell i wasanaeth Cymraeg yn eu canghennau ac ar y ffôn. Nid yw'r darpariaethau ceiniog a dimau yma'n ddigonol - mesurau i geisio ein tewi ydyn nhw yn fy marn i.

Wrth ddechrau ennill un brwydr mae brwydr arall yn codi.

darllen mwy
Deddf Iaith: Amlinelliad Syml!

  
Deddf Iaith: Amlinelliad Syml!

[Cafodd y Ddogfen yma ei baratoi ar gyfer ei ddosbarthu yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2003, ceir trafodaeth ddyfnach yn nogfen bolisi Cymdeithas yr Iaith: Deddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd ]
pobl_w398.jpg

CANRIF NEWYDD - DEDDF IAITH NEWYDD

Beth yw galwad Cymdeithas yr Iaith?

darllen mwy
Gwreiddiwch yn y Gymuned: Ymgyrch lobio Bwydydd Cyflym

Ymateb McDonalds

Staff Cymraeg:

    Mae McDonalds yn cyflogi 4,000 o weithwyr yng Nghymru.

    Maeír canran oír staff syín siarad Cymraeg, i bob pwrpas, yn newid gyda chanran y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal.

    Mae McDonalds Caernarfon yn cyflogi 47 o
    weithwyr ñ mae 40 ohonynt yn Gymry Cymraeg.

Arwyddion Dwyieithog:

darllen mwy
Erthygl Big Issue: Does Wales need a new Welsh language act, Mawrth 2006

Strong Language: Does Wales need a new Welsh language act – and is direct protest the only way of getting it?

Tudalen 9 – 10: Chwefror 27 – Mawrth 5ed 2006

Mae'r erthygl hon ar gael fel ffeil PDF (260kb).

darllen mwy
Coleg Ffederal Cymraeg - y diweddaraf

Dros y misoedd diwethaf mae Bwrdd Cynllunio'r Coleg Ffederal Cymraeg gafodd ei sefydlu gan y Gweinidog Addysg, Jane Hutt, wedi bod yn cyfarfod yn gyson er mwyn cynorthwyo a bwydo syniadau i gadeirydd y Bwrdd, Yr Athro Robin Williams, a fydd dros yr wythnosau nesaf yn paratoi adroddiad ac yn ei gyflwyno i Jane Hutt erbyn yr haf.

darllen mwy
Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn beirniadu Peter Hain am roi corfforaethau mawr cyn hawliau iaith pobl Cymru

Ar raglen Good Morning Wales bore yma dywedodd Peter Hain ei fod yn falch fod Llywodraeth y Cynulliad, Swyddfa Cymru a San Steffan wedi canfod 'common sense solution' ynghylch y Gorchymyn Iaith. Yn ei farn ef mae'r Gorchymyn wedi cael ei wella yn ystod y broses ac nad oedd e'n awyddus i weld 'burden of regulation' ar fusnesau preifat ac mae'n credu fod busnesau wedi gwneud cymaint eisoes drwy ewyllys da.

darllen mwy
Bil Cynllunio - cyfle i greu cymunedau cynaliadwy

Bil Cynllunio - cyfle i greu cymunedau cynaliadwy

Tystiolaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

darllen mwy
Tynged yr Iaith 2 (Trawsgrifiad o'r Ddarlith)

Darlith a draddodwyd yn fyw ar y we gan aelodau Cymdeithas yr Iaith yn y Gell, Blaenau Ffestiniog ar Ionawr 15fed 2011, bron i hanner can mlynedd ar ôl darlledu darlith 'Tynged yr Iaith' gan Saunders Lewis ar y radio. Y nod oedd rhannu gweledigaeth Cymdeithas yr Iaith ar sut i sicrhau Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy.

darllen mwy
Ymgynghoriad TAN 20 - ein hymateb
darllen mwy
Araith Menna: Rali Na i Doriadau, Ie i S4C Newydd, Caerdydd

Amlinelliad bras o araith Menna Machreth

Deg mlynedd ar hugain yn ôl, llwyddodd cannoedd o bobl, os nad miloedd, i ennill ymgyrch er mwyn i ni allu gweld a chlywed y Gymraeg ar y teledu. Fe wnaeth llawer ohonyn nhw aberthu llawer; achosion llys, carchar (buodd un dyn yn y carchar am dair mlynedd.) A'r cyfan er mwyn cael sianel Gymraeg annibynnol. Y cyfan er mwyn i wylwyr Cymru allu gael gweld eu hunain yn cael eu cynrychioli ar y cyfryngau. Ac yn y diwedd, fe drechon nhw'r Llywodraeth Doriaidd.

darllen mwy
Deddf Iaith: Pryd o Dafod - Yr Un Hen Stori!

Siom oedd bod yn bresennol mewn cyfarfod cyhoeddus ddiweddar a drefnwyd gan Fwrdd yr Iaith yng Nghaerfyrddin. Yn ystod y cyfarfod hwnnw, fe heriwyd panel o siaradwyr - a oedd yn cynnwys aelodau amlwg o'r Bwrdd, ynghyd a'i Brif Weithredwr newydd, Meirion Prys Jones - i egluro pam nad oeddent yn gweld yr angen am Ddeddf Iaith Newydd. Yn anffodus roedd eu hatebion yn boenus o ystradebol.

darllen mwy