Trefn Cynllunio er budd ein Cymunedau

Rwy'n cefnogi ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros drefn cynllunio sy'n ateb anghenion Cymru trwy daclo tlodi, diogelu ein planed a’n hamgylchedd, a chryfhau ein hiaith genedlaethol unigryw.

Galwaf ar Lywodraeth Cymru i gryfhau democratiaeth leol a sicrhau bil cynllunio sy’n:

  1. Datgan mai pwrpas y system gynllunio yw rheoli tir mewn ffordd sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol, yn taclo tlodi ac yn hybu’r Gymraeg
  2. Asesu anghenion lleol fel man cychwyn a sylfaen pendant i gynlluniau datblygu, yn hytrach na thargedau tai sy’n seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol
  3. Sicrhau bod effaith datblygiadau ar y Gymraeg yn cael ei asesu.
  4. Rhoi grym cyfreithiol i gynghorwyr ystyried y Gymraeg wrth dderbyn neu wrthod cynlluniau, drwy wneud y Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol statudol
  5. Sefydlu Tribiwnlys Cynllunio i Gymru, y mae cymunedau yn gallu apelio iddo

Noder - bydd eich enw yn cael ei weld yn gyhoeddus oni bai eich bod yn cysylltu gyda ni i ddweud yn wahanol - post@cymdeithas.org

Mae'r ddeiseb wedi cau