Cymreigio Lidl - Sir Gâr

Mae mwy a mwy o bobl yn siopa yn Lidl, mae ganddyn nhw dair siop yn Sir Gaerfyrddin ond does dim Cymraeg yn eu siopau o gwbl - a braidd dim staff gyda nhw sydd yn siarad Cymraeg. Danfon neges atyn nhw i ddweud dy fod di eisiau byw yn Gymraeg - a siopa yn Gymraeg!

Mae neges barod isod fydd yn mynd yn syth at y cwmni neu gelli di adael dy neges dy hun ar ffurflen sylwadau'r cwmni: http://www.lidl.co.uk/cps/rde/SID-C457BDFA-86F9A91A/www_lidl_uk/hs.xsl/customer-service-contact-form.htm neu adael llythyr yn y siop neu ei bostio at sylw'r rheolwr i:

Caerfyrddin - Helo y Priordy, Caerfyrddin, SA31 1LS

Rhydaman - Foundry Road, Rhydaman, SA18 2LS

Llanelli - Ffordd Machynys, Llanelli, SA15 3BD

Cofia roi gwybod pa ymateb fyddi di'n ei gael drwy gysyllta gyda Bethan - bethan@cymdeithas.org neu 01559 384378

Testun : Darpariaeth Gymraeg Lidl Welsh Langugae Provision
Neges :

Rwy’n ysgrifennu atoch ynglŷn â’ch archfarchnadoedd yn Sir Gaerfyrddin a’r gwasanaeth Cymraeg maent yn eu cynnig. Bues i yn un o'ch archfarchnadoedd yn Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar ac roeddwn wedi siomi gyda’r diffyg Cymraeg a cynnyrch Cymreig yn eich siop. Pan es i i’r siop yr wythnos diwethaf doedd dim arwyddion Cymraeg i’w gweld o gwbl yn eich siop na gweithwyr oedd yn siarad Cymraeg.

Rwyf felly yn gofyn i chwi fel cwmni i ddangos parch i’r iaith Gymraeg ac i’ch cwsmeriaid drwy sicrhau bod:

  1. Holl arwyddion parhaol a dros dro y siop yn ddwyieithog
  2. Staff sydd yn siarad Cymraeg yn cael bathodyn i ddangos hynny a bod recriwtio staff Cymraeg
  3. Bod ymwybyddiaeth o'r Gymraeg yn rhan o hyfforddiant staff newydd a bod cefnogaeth i holl staff i ddysgu Cymraeg yn ystod oriau gwaith.
  4. Cynnyrch o Gymru’n cael ei labelu fel cynnyrch o Gymru yn hytrach na Phrydain, a'r labeli yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg uwchben y Saesneg.

Yn ogystal â dangos parch i’r gymuned leol rwy’n sicr hefyd y buasai hyn o fudd i chwi fel cwmni. Rwy'n gobeithio gweld gwellhad yn yr wythnosau sydd i ddod.

//

I am writing to you regarding your supermarkets in carmarthenshire and the Welsh service they offer. I visited one of your stores in Carmarthenshire recently and was disappointed with the lack of Welsh language provision and Welsh products in your store. When I went to the shop last week there was no Welsh to be seen or staff that could speak Welsh.

I therefore appeal to you as a company to show respect to the language and also to your customers by ensuring that:

  1. All permanent and temporary signs are in Welsh.
  2. That Welsh speaking staff have a badge to show that and that you recruit Welsh-speaking staff.
  3. That awareness of the Welsh language is part of staff training and that there is every opportunity and support fod all staff to be able to learn Welsh during working hours.
  4. That produce from Wales is labelled as Welsh produce as opposed to British and that the labels are bilingual with the Welsh above the English.

As well as showing respect for the local community I’m sure this would also benefit you as a company. I hope to see an improvement in the weeks to come.

Yr eiddoch yn gywir,

Eich manylion
Anfon y neges
Fe anfonir y neges hon i Lidl