Bancio Arlein yn Gymraeg - mynnwch wasanaeth cyflawn

Rydyn ni'n galw ar sefydliadau ariannol i gynnig bancio ar-lein yn Gymraeg. Credwn fod yno angen i gael gwasanaeth bancio ar-lein cyflawn yn ddwyieithog ac y dylai HSBC ateb y gofyn yna.

Dros y misoedd diwethaf, bu aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lobio HSBC i gychwyn gwasanaeth arlein, ond maent wedi gwrthod newid ei bolisi. Mewn e-bost at y mudiad, fe ddywedon nhw "...nid oes unrhyw gynlluniau i gynnig bancio personol [ar-lein] drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd, er bod eich sylwadau wedi'u nodi..."

Danfonwch y neges hon at HSBC i alw am wasanaethau arlein cyflawn yn Gymraeg.

Testun : Bancio Arlein yn Gymraeg / Online Banking in Welsh
Neges :

Neges Ddwyieithog - Bilingual Message

Annwyl Syr/Madam,

Rwyf yn defnyddio fy manc o ddydd i ddydd ond yn methu cael gwasanaeth llawn yn Gymraeg er bod y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru erbyn hyn ac er bod gwasanaeth cyflawn ar gael trwy gyfrwng nifer helaeth o ieithoedd eraill y byd. Yn ogystal, wrth i'r galw am fancio ar-lein gynyddu, bydd gwasanaeth Cymraeg yn cael ei golli. Galwaf arnoch felly i adnewyddu eich polisi iaith a chynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn, gan gynnwys gwasanaeth bancio ar-lein llawn yn y Gymraeg.

I use my bank regularly, but am denied a full service in Welsh although the language has official status in Wales and a full service is available in a large number of other world languages. Furthermore, as the demand for on-line banking increases, Welsh language services will be lost. I call on you therefore to revise your language policy and offer a complete Welsh language service, including a full online banking service in Welsh.

Yn gywir,

 

Eich manylion