Caerfyrddin Penfro

Galw am naid fawr ymlaen i'r Coleg Cymraeg - Rali

An increase in tax for second homes and empty homes in Pembrokeshire

Following Pembrokeshire County Council's decision to impose an additional tax of 50% on empty houses and second homes, set up a working group to review the impact of the decision and allocate the extra money to funding affordable housing and local services, Tamsin Davies Chair of Cymdeithas' Sustainable Communities group said:

Treth ychwaneol i ail dai a thai gwag yn Sir Benfro

Yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Benfro i osod treth cyngor o 50% ar dai gwag ac ail gartrefu, i sefydlu gweithgor i adolygu effaith y penderfyniad a bod yr arian ychwanegol yn mynd at gronfa dai fforddiadwy a gwasanaethau lleol dywedodd Tamsin Davies, cadeirydd grŵp cymunedau cynaliadwy  o Gymdeithas yr Iaith:

Let it be a new start, not just a temporary reprieve – Cymdeithas tell Council

In welcoming the decision of Carmarthenshire County County Council's Education and Children'r Scrutiny Committee today to allow Bancffosfelen and Llaneli schools more time to assemble the case for survival Cymdeithas called on the Council to make this a new start, not just a temporary reprieve.

Ffred Ffransis Said:

Dechrau newydd, nid ateb dros dro – galwad Cymdeithas yr Iaith i Gyngor Sir Gâr

Wrth groesawu penderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant Cyngor Sir Gaerfyrddin heddiw i roi mwy o amser i ysgol Bancffosfelen a Llanedi baratoi cynllun i sicrhau dyfodol eu hysgol mae'r Gymdeithas wedi galw am i hyn fod yn ddechrau newydd i'r Cyngor yn hytrach na bod yn fesur dros dro.

Dywedodd Ffred Ffransis:

Rali: Dyfodol y Coleg Cymraeg

Dyfodol y Coleg Cymraeg - Mynnwn fod Llywodraeth newydd Cymru yn Datblygu’r Coleg Cymraeg

13:00, Dydd Llun, 4 Ebrill

Prif Swyddfa'r Coleg Cymraeg. Y llwyfan, Caerfyrddin

Prif Swyddfa'r Coleg Cymraeg yng Nghaerfyrddin

Dewch i ymuno ag Adam Price, Miriam Williams, cyn Llywydd UMCA ac is-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith; a chynrychiolwyr colegau eraill, i alw am ddatblygu’r Coleg Cymraeg.

Y ffordd ymlaen i ysgolion pentrefi cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bwyllgor o Gyngor Sir Caerfyrddin i gyfarwyddo swyddogion y Cyngor i “weithio mewn partneriaeth gyda llywodraethwyr ysgol leol i ddatblygu model newydd a allai greu gobaith i gymunedau eraill.”

Mae llywodraethwyr a’r gymuned leol ym Mancffosfelen wedi brwydro i gadw eu hysgol ers 12 mlynedd ers i’r Cyngor Sir roi’r ysgol ar restr o ddwsinau o ysgolion yr hoffent eu cau. Ddydd Mercher nesaf, bydd Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant y Cyngor yn trafod dyfodol yr ysgol.

Celebrating St David's Day with a new language policy as well as a parade? - Cymdeithas yr Iaith's question to Carmarthenshire County Council

In an open letter to the leader of Carmarthenshire County Council (Cllr Emlyn Dole) and to the chair (Cllr Mair Stephens) and vice chair (Cllr Cefin Campbell) of the Welsh language Advisory Panel, Cymdeithas has asked whether the Council will have a new language policy in place by the end of the month as it has promised.

Dathlu Gŵyl Dewi trwy bolisi iaith newydd yn ogystal â phared? - Cwestiwn i Gyngor Sir Gâr

Mewn llythyr agored at arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin (Cyng Emlyn Dole) ac at gadeirydd (Cyng Mair Stephens) ac is-gadeirydd (Cyng Cefin Campbell) y Panel Ymgynghorol ar y Gymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith wedi holi a fydd polisi iaith newydd gan y Cyngor Sir erbyn diwedd y mis.

Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

25/02/2016 - 19:00

Yn y Mwntan (y Mountain Gate), Tycroes

* Yn dilyn cyfarfod Tynged yr iaith Sir Gâr ddiwedd Ionawr mae angen cadw pwysau ar y Cyngor Sir - dere i fod yn rhan.

*Digwyddiadau - bydd gyda ni stondin gwybodaeth mewn ambell le dros y misoedd nesaf, cyfle  glywed mwy

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu rhannu ceir cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru / 01559 384378

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • nesaf >
 • olaf >>